Tillbaka till pressreleaser
Januari 8, 2020

Stort genomslag för Draknästet på HUB2019

Un­der ons­da­gens ener­gi­kon­fe­rens HUB2019 möt­tes ett tju­go­tal star­tup-fö­re­tag från Sve­ri­ge och öv­ri­ga Eu­ro­pa för att täv­la om ABB:s och Mä­la­re­ner­gis åtrå­vär­da pro­jekt­pri­ser, sam­man­lagt vär­de­ra­de till en halv mil­jon kro­nor.

Sam­ti­digt möt­tes hund­ra­tals be­sluts­fat­ta­re från ener­gi­bran­schens eko­sy­stem i fram­tids­sam­tal för svensk in­du­stri.

– Star­tup-fö­re­tag som var an­tag­na till årets drak­näs­ten höll myc­ket hög klass och fle­ra av dem har af­färsidéer som har po­ten­ti­al att växa myc­ket fort. Nu vill vi föl­ja dem på nära håll och för­hopp­nings­vis vara med och kun­na ska­la upp de­ras af­fä­rer, sä­ger Sy­ner­Le­aps vd Pe­ter Löf­gren.

Vin­na­re i ABB:s drak­näs­te blev Chal­mers­ba­se­ra­de Ene­ryi­eld som sam­man­för kraft­tek­nik med lä­ran­de ma­ski­ner och kan kva­li­tets­mä­ta och ana­ly­se­ra sto­ra da­ta­mäng­der i el­nä­ten.

I Mä­la­re­ner­gi drak­näs­te stod till slut En­vis­ta från Lin­kö­ping som seg­ra­re, där de­ras pro­jek­tidé om att mins­ka ener­gi­an­vänd­ning­en för upp­värm­ning av bygg­na­der ut­sågs till vin­na­re av Mä­la­re­ner­gis ad­vi­so­ry board.

– Det var en hög nivå och en stor sprid­ning på de för­slag som pre­sen­te­ra­des, och även om bara en står som slutseg­ra­re så är alla vin­na­re på sitt sätt. Inte minst vi på Mä­la­re­ner­gi som på det här sät­tet får tes­ta ett nytt sätt att ar­be­tar med ut­veck­ling och in­no­va­tion som ska gyn­na våra kun­der och vår re­gi­on. För­u­tom att köra ett pro­jekt med vin­na­ren kom­mer vi sä­kert att fort­sät­ta di­a­lo­gen med fler av de del­ta­gan­de fö­re­ta­gen, sä­ger Ove Fred­riks­son, mark­nads­chef Mä­la­re­ner­gi

Årets HUB-kon­fe­rens in­ne­håll ett sam­lat fo­kus på be­ho­vet av håll­ba­ra in­ve­ste­ring­ar och de na­tio­nel­la och glo­ba­la ut­ma­ning­ar­na som tek­nik­sek­torn står in­för. Bland an­nat gäs­ta­des kon­fe­ren­sen av Su­san­na Camp­bell från Kin­ne­viks och Nort­h­volts sty­rel­se, som ta­la­de om hur in­ve­ste­ring­ar­na just nu mer och mer rik­tas till till­växt­sek­to­rer med lång­sik­tig håll­bar­het som in­byggt in­ci­ta­ment. För­ra året för­dubb­la­des in­ve­ste­rar­nas ka­pi­tal med fo­kus på håll­bar­het. Ett av de snabb­väx­an­de bo­la­gen som be­sök­te HUB2019, vars elekt­ri­fi­e­ra­de och själv­kö­ran­de last­bils­trans­por­ter un­der vå­ren tog in en kvarts mil­jard kro­nor i in­ve­ste­rings­ka­pi­tal, var Ein­ri­de.

– Det är vik­tigt att pri­o­ri­te­ra rätt i den fas vi är i nu. Vårt fo­kus är att öka tak­ten i kom­mer­si­a­li­se­ring­en av vår lös­ning samt fort­sät­ta byg­ga vår or­ga­ni­sa­tion och tek­nis­ka för­må­gor. På så vis kan vi öka vår glo­ba­la när­va­ro, sär­skilt i USA samt ta näs­ta steg med våra kun­der, som till ex­em­pel Svens­ka Re­tur­sy­stem här i Väs­terås, och fort­sät­ta dri­va en håll­bar om­ställ­ning av last­bils­trans­por­ter, sä­ger Nicho­las Rund­bom, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Ein­ri­de, som i ett pi­lot­pro­jekt inom kort ska tes­ta själv­kö­ran­de elekt­ris­ka last­bi­lar vid Svens­ka Re­tur­systems lo­gisti­kan­lägg­ning på Hacksta i Väs­terås.

På scen fanns ock­så ABB Po­wer Grids nya vd Clau­dio Facchin som le­der den ABB-del med 900 an­ställ­da i Väs­terås och 2700 i Lud­vi­ka som in­går i det nya glo­ba­la Hita­chi-bo­la­get som bil­das närms­ta halv­å­ret. Det är den störs­ta för­änd­ring­en i Ase­as och ABB:s histo­ria se­dan sam­man­gå­en­det med Brown Bo­ve­ri 1988.

– Vi har ett lång för­flu­tet i Sve­ri­ge med en im­po­ne­ran­de histo­ria av in­no­va­tion. Sve­ri­ge fort­sät­ter att vara ett vik­tigt nav för ABB Po­wer Grids både som en mark­nad- och som glo­balt tek­nik­cen­ter, häl­sar Clau­dio Facchin, glo­bal chef för ABB Po­wer Grids.

Näs­ta HUB-kon­fe­rens åter­kom­mer om ex­akt ett år, den 5 no­vem­ber 2020.